Processen

INDUSTRIËLE RESTWARMTE BIEDT TAL VAN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Industriële warmteterugwinning is voor bijna alle procesinstallaties haalbaar. Met behulp van bewezen industriële technieken, kunnen energie en warmte hergebruikt worden in andere delen van productieprocessen. Naast de reductie van brandstofgebruik en kosten, voorziet deze belangrijke methode ook in de verduurzaming van energiegebruik en reductie van broeikasgasemissies.

Afvalwarmte omzetten in energie

Warmte die vrijkomt tijdens productieprocessen, bijvoorbeeld bij verbranding of verhitting, gaat meestal verloren en komt in de kwetsbare natuur terecht. Een warmtewisselaar recupereert de productiewarmte voor hergebruik. Dit brengt economische voordelen met zich mee en verbetert de productie-efficiëntie. Maar nog belangrijker is: het beperkt de emissie en daarmee de impact op het milieu. Geurts ontwikkelt, bouwt en levert diverse warmtewisselaars en apparaten voor warmteterugwinning. Door de nauwe samenwerking in onze project teams kunnen we complete oplossingen bieden. Onze thermische engineers, technische tekenaars, project managers en de vakmensen van onze moderne productiefaciliteit maken dit mogelijk. Onze warmtewisselaars vinden hun toepassingen in de volgende fases (overgang) van vloeistoffen en gassen:

Processen

INDUSTRIËLE KOELING

Warmtewisselaars worden in diverse industrieën ingezet voor het koelen van gassen en vloeistoffen. Deze mediums worden in fabrieken en productiebedrijven gekoeld door de warmteoverdracht tussen:

 • Lucht naar vloeistof
 • Vloeistof naar lucht
 • Vloeistof naar vloeistof
 • Lucht naar lucht

Toepassingsvoorbeeld: Melk koelen en water verwarmen

Met de toepassing van een shell en coil spiraal warmtewisselaar bij een melkrobot in de veeteelt wordt energie bespaard. De melk wordt gekoeld voordat deze in de koeltank stroomt terwijl gelijktijdig het drinkwater voor het vee verwarmd wordt. Dit proces leveren meerdere voordelen. Een lager energieverbruik van de koeltank, lagere kosten en aangenaam opgewarmd drinkwater voor de veestapel. Andere gebruikelijke toepassing van onze koelers:

 • Koelen of condenseren van rookgassen
 • Koelen van heet (proces-)water
 • Koelen met glycol of ethyleen glycol
 • Biogas verwerking (koelen en drogen)
 • Koelen van gas
 • Koelen van olie

Meer informatie over onze producten:

CONDENSEREN

Warmtewisselaars voor condenseren worden veelvuldig toegepast als een koelapparaat die dampen omzet naar vloeistof. De latente warmte wordt onttrokken door water of andere vloeistoffen (bijvoorbeeld water/glycol) als koelmiddelen in te zetten. Bijvoorbeeld bij een rookgas-condensor, of industriële condensatieketel, waarbij de latente warmte in de rookgassen wordt omgezet tot (vloeibaar) condensaat. Deze methode stoot de warmte niet als emissie uit in de atmosfeer, maar zet het duurzaam in. Ten opzichte van standaard boilers behaalt een rookgas-condensor een veel grotere efficiëntie van minimaal 90%. Van de verbruikte energie wordt dan 90% omgezet in warmte. Ook neemt het proces van condenseren van dampen en gassen een belangrijke rol in bij het wegnemen van verontreinigingen, vervuiling, geuren en stank of het terugwinnen en omzetten van koudemiddelen van gas naar vloeistof.

Toepassingsvoorbeeld: Chemische industrie

Menig chemisch proces behoeft stoom of er ontstaat juist stoom. Bijvoorbeeld tijdens de productie van kunstmest en recycling plastic PET flessen. Om stoom tijdens het proces terug te brengen naar vloeibare vorm, worden shell en tube warmtewisselaars en platenwarmtewisselaars ingezet.

Toepassingsvoorbeeld: Biogas industrie

Biogas wordt regelmatig als brandstof dient in warmtekrachtcentrales en warmtekrachtkoppelingen (WKK). Het gas moet worden gereinigd en opgewaardeerd voor gebruik in gasmotoren, turbines en generatoren. Dat geldt zowel voor gassen uit vergisting of fermentatieprocessen, als voor stort- en rioolgas. Door biogas te koelen, ontstaat een condensaat zonder verder schadelijke verontreinigingen. Vervolgens is na verhitting het gas gebruiksklaar ivoor de verbrandingsmotoren van de biogas installatie. Meer informatie over onze producten:

INDUSTRIËLE VERWARMING EN VERHITTING

Industriële boilers, stoomketels, ovens en fornuizen produceren hete rookgassen die uitgestoten worden en vaak schadelijk zijn voor het milieu. Geurts heeft diverse innovatieve systemen ontwikkeld om deze restwarmte terug te winnen en nuttig in te zetten. Met de aanschaf van deze producten en gebruik van afvalwarmte investeert u in een combinatie van kostenbesparingen. Een betere efficiency van productie processen, een hogere productiviteit, en u beperkt de belasting voor het milieu. In industriële procesinstallaties worden vaak vloeistoffen, gassen en vaste stoffen verwarmd of verhit. Bij het verwarmen en voorverwarmen wordt veelvoudig gebruik gemaakt van warmtewisselaars. Dti zien we toegepast bij:

 • water
 • thermisch olie
 • glycol
 • ruwe olie
 • gas
 • verbrandingslucht
 • biogas condensaat
 • stoomproductie

Toepassingsvoorbeeld: Aardgasindustrie

In systemen voor aardgasverwerking is het transporteren van gas onder druk vaak essentieel. Rekening houdend met het Joule-Thompson effect voorkomt het verwarmen van aardgas mogelijke problemen. Zo daalt bij drukverlaging daalt ook de temperatuur van het gas gedurende het operationele proces. Hierdoor zijn bedrijven in staat de kwaliteit van het gas in distributienetwerken te waarborgen. Voor deze toepassing ontwerp en bouwt Geurts warmtewisselaars waar stoom of heet water door stroomt.

Toepassingsvoorbeeld: Geur reductie systemen

Door gebruik van warmtewisselaars in de koelprocessen van veehouderijen, kan de geur- en ammoniakuitstoot in mest beperkt worden. Naast de terugwinnning van energie, verminderen de geur en stank effecten met 30 – 85 %. Meer informatie over onze producten:

VERDAMPEN

Voor het verdampingsproces wordt een verdamper ingezet: een apparaat dat vloeistof omzet naar damp of gas. Hierdoor wordt bijvoorbeeld stoom gemaakt van water, of een vloeibare materiaalstroom binnen een productieproces omgezet naar een gasvormige stroom. Verdampers worden vooral voor twee basisdoelen ingezet: om een vloeistof te verdampen of om warmte over te dragen. Net als bij industriële stoomketels zorgen verdampers voor overdracht van warmte naar energie. Echter bij lagere temperaturen en een lagere atmosferische druk. Om verdamping van vloeistoffen mogelijk te realiseren, gebruikt een verdamper meestal de latente warmte die in een productieproces beschikbaar is. Bijvoorbeeld van een stoomketel of industriële boiler. De warmteoverdracht vindt plaats vanuit hete stroom van een vloeistof of door hete gassen uit een verbrandingsproces. In industriële koelprocessen wordt de term verdamper ook gebruikt om de warmteoverdracht te benoemen. Waarbij het vloeibare koudemiddel verdampt door de warme of hete processtroom.

Toepassingsvoorbeeld: ORC installatie

In een Organic Rankine Cycle installatie (ORC) wordt ook een verdamper toegepast. Een Organische Rankine Cyclus heeft hetzelfde principe als een stoomcyclus die een turbine aandrijft. Maar het verschil is dat het systeem gebruik maakt van een organisch medium. Hier wordt bijvoorbeeld koelmedia of koolwaterstoffen als tolueen, pentaan, butaan in plaats van water. Een verdamper binnen dit systeem zorgt ervoor het organische werkmedium verdampt. Verdamping vindt plaats met behulp van de afvalwarmte uit rookgassen van de motor. De oververhitte stoom drijft vervolgens een turbine aan voor opwekking van elektrische stroom. Meer informatie over onze producten:

Hoogwaardige materialen en standaarden

Betrouwbare warmtewisselaars die zorgen voor optimale warmteoverdracht, vragen om de toepassing van hoogwaardige materialen en vakkundige ontwerpen. Afhankelijk van het te verwerken medium, worden belangrijke keuzes voor het ontwerp afgewogen. Factoren als de benodigde capaciteit voor warmteoverdracht, debiet en acceptabel drukverlies bij de warmteoverdracht zijn hierbij bepalend. Geurts heeft meer dan 50 jaar ervaring in levering van verschillende warmtewisselaars. Ontwerpen worden naar klant-specifieke wensen uitgevoerd conform:

 • PED
 • RToD (Stoomwezen Regels)
 • AD-2000 Merkblätter
 • EN 13445
 • ASME (inclusief U-stamp)
 • TEMA

En leveringen conform de specifieke eisen en standaarden van toezichthoudende keuringsinstanties als:

We laten u graag vele voorbeelden en referenties zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.