Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download onze privacyverklaring.

Bij Heilig Group zijn we er ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om uw persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit geldt voor alle landen waarin Heilig Group actief is.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we in zijn algemeenheid omgaan met de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens van particulieren, klanten en onderaannemers alsmede van andere organisaties waarmee Heilig Group een zakelijke relatie heeft of overweegt.

Deze privacyverklaring wordt aangevuld door onze cookie verklaringen, waarin u informatie vindt over het gebruik van cookies op onze websites:

Verwerkingsverantwoordelijke

Heilig Group en dochterondernemingen van Heilig Group zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Binnen onze groep is N.M. Heilig Staff and Services B.V. aangewezen als hoofdverantwoordelijke, omdat de verwerking van de meeste persoonsgegevens vanuit hier centraal wordt geregeld.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Er kunnen diverse redenen zijn waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals:

 • Voor het gebruik en voor optimalisatie van onze website of voor marketingdoeleinden
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door middel van het gebruik van tracking cookies op onze website.Voor marketingdoeleinden maken wij gebruik van de tool Lead Forensics.Zie onze aparte cookie verklaringen voor meer informatie.
 • Door gebruikmaking van het contactformulier op onze website
  Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter omdat u meer informatie wilt hebben over de producten en diensten die wij leveren, of omdat een andere vraag heeft. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw e-mailadres en naam. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen. Het gerechtvaardigd belang van deze verwerking is dat we zonder deze persoonsgegevens niet aan uw verzoek kunnen voldoen om contact met u op te nemen. Daar kan nog informatie bijkomen over een klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor het verbeteren van onze service.
 • Bij een verzoek om informatie (anders dan via het contactformulier op de website) en contact met onze (mogelijke) klanten en onderaannemers
  Als u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt laat u persoonsgegevens bij ons achter omdat u bijvoorbeeld meer informatie wilt hebben over de producten of diensten die   we leveren, omdat u een overeenkomst met ons wilt aangaan, omdat u een vraag heeft over een lopende overeenkomst, of omdat u een andere vraag heeft. Hiervoor verzamelen we informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen en om contact met u op te nemen. Zo leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, alsmede informatie over uw verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering. levering en facturering van uw bestelling. Daar kan nog informatie bijkomen over een klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het verbeteren van onze service, voor het veiligstellen van onze rechten in samenhang met onze relatie met u.
 • Voor administratieve doeleinden
  Omdat Heilig Group uit een groep vennootschappen bestaat en de staffafdelingen gecentraliseerd zijn in N.M. Heilig Staff and Services B.V. kunnen wij informatie over u uitwisselen met onze andere vennootschappen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Slowakije en visa verca. Dit doen wij in overeenstemming met deze privacyverklaring. Uiteraard verlenen wij uitsluitend toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om het doel voor de uitwisseling van persoonsgegevens te bereiken (omdat er een noodzaak is om deze gegevens te delen). Het gerechtvaardigd belang voor de uitwisseling van deze gegevens is de centrale administratie binnen Heilig Group.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
  In het geval wij zaken doen met klanten dan kan Heilig Group uw persoonsgegevens ook uitwisselen met bepaalde klanten of overheidsinstellingen, waar dit nodig en passend is. Bijvoorbeeld omdat u onderaannemer bent. Het is gebruikelijk dat Heilig Group bij zulke transacties passende bescherming van persoonsgegevens eist. Het gerechtvaardigd belang voor de uitwisseling van persoonsgegevens is het kunnen sluiten van een overeenkomst met een (potentiële) klant. De uitwisseling van persoonsgegevens zal echter alleen met uw toestemming plaatsvinden, dan wel op basis van een overeenkomst met u.
 • Voor onze werving- en selectieproces
  Heilig Group verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens hebben we van u verkregen via het sollicitatieformulier op onze website of via e-mail. De gegevens die in  ieder geval worden verwerkt zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast worden ook de gegevens van het door uw verstrekte cv verwerkt, zoals uw adres, opleiding (scholing, cursussen) en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties enz.). We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we hier een wettelijke grondslag voor hebben. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat we zonder deze gegevens niet kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie. We verzamelen deze persoonsgegevens met als doel het wervings- en selectieproces te kunnen uitvoeren. Mocht u na een positieve uitkomst van het werving- en selectieproces bij ons in dienst treden dan komen er andere grondslagen kijken bij het verwerken van uw gegevens. Een aparte rivacyverklaring met gedetailleerde informatie over uw gegevensverwerking zal aan u worden verstrekt op het moment dat u bij ons in dienst treedt.We zullen alle persoonsgegevens vier weken nadat het selectieproces wordt beëindigd onmiddellijk verwijderen, tenzij we uw toestemming hebben gekregen waardoor we de gegevens die u aan ons hebt verstrekt kunnen behouden voor maximaal 1 jaar. U kunt gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met HR via hr@heilig-group.com.
 • Voor de veiligheid
  In en om onze panden hebben wij camera’s hangen omwille van de bescherming en veiligheid van personen en bezittingen. Het kan daarom voorkomen dat er een opname van u wordt gemaakt.De opnames worden maar voor een korte periode bewaard. Deze opnames worden overschreven, zodra de schijf van de camera vol is.De toegang tot de camerabeelden is beperkt tot de mensen van onze ICT-afdeling. Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt en gedeeld met derden indien dit conform wetgeving is toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van diefstal.

Bewaartermijn

Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt, indien er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dat we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens die u ons verstrekt bewaren we zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de afhandeling van uw vraag of voor administratieve doeleinden.

Derden

We verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist of met uw toestemming. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die ons gevraagd is te verstrekken voor een aanbestedingsprocedure.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zoals:

 1. het instellen van geautomatiseerde procedures om applicaties en systeemsoftware up-to-date te houden;
 2. de installatie van antivirus en antimalware software waar mogelijk en is er beleid doorgevoerd om de schade door cryptolockers te voorkomen of te beperken.

Rechten

Op grond van de geldende de privacy wetgeving heeft u, onder omstandigheden, de volgende rechten:

 • het recht om ‘vergeten’ te worden (het recht op vergetelheid)
 • het recht op Inzage in uw persoonsgegevens (recht op inzage)
 • het recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens (het recht op rectificatie en aanvulling)
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken (het recht op beperking van de verwerking)
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  De  namen en contactgegevens van de Gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Unie zijn te vinden op: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Indien u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u indien u een sollicitant bent contact opnemen met HR via hr@heilig-group.com, en indien u een klant bent met marketing via marketing@heilig-group.com.

Contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail worden gesteld aan legal@heilig-group.com

N.M. Heilig Staff and Services B.V.
Newtonstraat 17
1704 SB Heerhugowaard
T: +31 (0) 72 571 66 88
KvK-nr.: 65856406

We passen onze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op deze website te vinden.